joi, 21 ianuarie 2010

1 octombrie - Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă Tie. (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Condacul 1:

Împărătesei celei alese mai înainte de veci, Împărătesei celei mai înalte dâcat toată făptura cerului şi a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în Biserica din Vlaherne şi se ruga pentru cei din întuneric. Acesteia şi noi, cu credinţă şi cu umilinţă îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruiţă, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Icosul 1:

Mulţimea Arhangelilor şi a Îngerilor, cu Înaintemergătorul, cu Teologul şi cu soborul tuturor Sfinţilor, împreună cu tine, Împărăteasa lor, stând în Biserica din Vlaherne şi ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cîntă ţie:

Bucură-te, bunavoinţa Tatălui celui mai înainte de veci;

Bucură-te, încăpere prea curată a lui Dumnezeu, Fiul celui fără de ani;

Bucură-te, locuinţă umbrită de puterea Duhului Sfânt;

Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngereşti;

Bucură-te, spaima cea prea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului;

Bucură-te, ceea ce eşti întâmpinată în văzduh de Heruvimii cei cu ochi mulţi;

Bucură-te, ale cărei laude le cântă Serafimii cei cu câte şase aripi;

Bucură-te, prea bunule acoperământ căruia cu credinţă ne închinăm şi noi neamul creştinesc;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 2-lea:

Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în Biserica, în vazduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru creştini, au cunoscut că tu eşti Maica lui Hristos Dumnezeul nostru şi căzând la pământ, cu credinţă s-au închinat sfântului tău Acoperământ, cântând: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Înţelegere neînţeleasă eşti Născătoare de Dumnezeu Fecioară, întru apărarea poporului celui ortodox, pentru aceasta vrăjmaşii noştri nu se pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu, însă noi bine ştiind atotputernica ta apărare, cântam către tine cu umilinţă, unele ca acestea:

Bucură-te, cea prea milostivă, mângâietoarea tuturor celor scârbiţi şi împovăraţi;

Bucură-te, povăţuitoarea neadormită a tuturor celor robiţi şi rătăciţi;

Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale degrabă potoleşti mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra noastră;

Bucură-te, ceea ce cu atotputernică ameninţarea ta, potoleşti patimile noastre cele rele;

Bucură-te, puternică deşteptare a conştiinţelor celor adormite;

Bucură-te, cea prin care iadul suspină şi duhurile răutăţii tremură;

Bucură-te, prin care se deschid nouă credincioşilor porţile raiului;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 3-lea:

Puterea Celui Prea Înalt umbreşte pe cei ce cu credinţă şi cu evlavie scapă la prea puternicul tău Acoperământ, căci numai ţie uneia, Preasfântă şi Preacurată Maică a lui Dumnezeu, s-a dat de a se împlini toate cererile tale. Pentru aceasta credincioşi de toate vârstele te slăvesc pe tine şi pe Fiul tău cântând: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având bogăţie de milostivire neîmpuţinată tuturor până la marginile pământului le întinzi mână de ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce pătimesc, alinare, orbilor vedere şi tuturor le dai toate, fiecăruia după a lor trebuinţă. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm ţie:

Bucură-te, tăria nesurpată şi ocrotirea tuturor creştinilor;

Bucură-te, cea mai întâi înfrumuseţare a sfintelor lăcaşuri şi altare;

Bucură-te, îngrădirea cea sigură a tronurilor împărăteşti;

Bucură-te, ajutătoarea neadormită a căpeteniilor de oraşe;

Bucură-te, arhistrategă nebiruită a oştilor creştineşti;

Bucură-te, oglindă sfântă a dreptăţii pentru judecătorii cei nemitarnici;

Bucură-te, minte desăvârşită a învăţătorilor;

Bucură-te, binecuvântarea caselor şi a familiilor celor evlavioase;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 4-lea:

Fiind cuprinşi de viforul multor nevoi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tu ne ajută nouă. Stând înaintea feţei altarului Domnului şi ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul, Împăratul slavei să caute la nevrednica noastră rugăciune şi să asculte cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt şi cântă Fiului tau: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rugându-se şi a poruncit soarelui de a stat până ce s-a răzbunat asupra vrăjmaşilor lui. Aude şi acum Domnul Iisus rugăciunile tale, Împărăteasă aleasă a Duhului Sfânt, pentru aceasta şi noi păcătoşii, nadajduind la acoperământul tău, îndrăznim a cânta ţie ca Maicii lui Dumnezeu unele ca acestea:

Bucură-te, cea luminată de Soarele cel veşnic care ne luminează pe noi cu lumina cea neînserată;

Bucură-te, ceea ce ai luminat tot pământul cu strălucirea preacuratului tău suflet;

Bucură-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăţia trupului tău;

Bucură-te, Acoperământul şi păstrarea sfintelor lăcaşuri ale lui Hristos;

Bucură-te, luminarea şi înţelepţirea păstorilor celor credincioşi ai bisericii;

Bucură-te, povăţuitoarea monahilor şi a monahiilor care neîncetat slujesc lui Dumnezeu;

Bucură-te, liniştea cea netulburată a bătrânilor celor evlavioşi;

Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor şi a văduvelor ce trăiesc în curăţie;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 5-lea:

Văzătorul de Dumnezeu Moisi luptând oarecând asupra lui Amalic, când ridica mâinile, Israil biruia, iar când le lăsa în jos atunci Amalic învingea, însă, ajutat de cei ce-l susţineau, a biruit pe vrăjmaşi. Tu însă, Maică a lui Dumnezeu, ridicând mâinile tale la rugăciune către Fiul tău, deşi nesusţinută de nimeni, dar totdeauna biruieşti pe vrăjmaşii creştinilor şi eşti scut nebiruit nouă celor ce-ţi cântăm: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzându-te pe tine cetele Sfinţilor stând în văzduh în Biserica din Vlaherne, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, Arhangelii cu Îngerii cântau ţie cântare de mulţumire; deci prin mâinile tale cele mai sfinte decât ale lui Moisi întăreşte-ne şi pe noi cei ce cu umilinţă cântăm ţie:

Bucură-te, cea ale cărei mâini sunt ţinute la rugăciune de însăşi dragostea şi milostivirea ta cea către noi;

Bucură-te, că înaintea ta nu pot să stea vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi;

Bucură-te, ceea ce izgoneşti din sufletul nostru pătimile şi poftele cele rele şi spurcate;

Bucură-te, ceea ce fără de ardere ţii pe mâinile tale focul cel Dumnezeiesc al lui Hristos şi pe noi cei reci ne aprinzi cu el;

Bucură-te, aleasa încununare a celor ce, cu întreagă înţelepciune, se luptă împotriva patimilor;

Bucură-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc în post şi în tăcere;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor obosiţi de mâhnire şi de întristare;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 6-lea:

Propovăduitor al harului tău celui neîmpuţinat şi al milelor tale s-a arătat Sfântul Romano, dulce cântătorul, când în vis a primit de la tine o foaie de hârtie spre mâncare, prin care, înţelepţindu-se, a început a cânta cu înţelepciune întru slava ta şi a scris laude Sfinţilor, cântând cu credinţă: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Strălucit-ai Fecioară a lui Dumnezeu, din aurora dreptăţii, Soarele cel adevărat, luminând pe toţi cu înţelepciune de la Dumnezeu Fiul tău şi aducând la cunoştinţa adevărului pe cei ce cu credinţă cântă ţie:

Bucură-te, ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, puterea şi înţelepciunea dumnezeiască;

Bucură-te, ceea ce ai ruşinat înţelepciunea cea deşartă a lumiii acesteia şi pe cei orbiţi de dânsa îi povăţuieşti la calea mântuirii;

Bucură-te, păstrarea dreptei credinţe şi învăţătoarea dogmelor celor ortodoxe;

Bucură-te, ceea ce tai eresurile şi rătăcirile cele pierzătoare;

Bucură-te, ceea ce ştii cele cu anevoie de prevăzut, şi la vreme le spui celor ce se cuvine;

Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei mincinoşi şi ghiciturile cele deşarte;

Bucură-te, ceea ce în ceasul nedumeririlor, ne pui în minte gândul cel bun;

Bucură-te, ceea ce ne opreşti de la deprinderile vătămătoare şi de la faptele cele rele;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 7-lea:

Domnul atotvăzătorul îndelung-răbdătorul, voind să arate adâncul cel nemărginit al iubirii Sale de oameni, te-a ales pe tine pentru a fi Lui Maică şi te-a făcut pe tine creştinilor apărătoare nebiruită. Ca dupa judecata lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic de osanda, totuşi prin Acoperământul tău cel puternic, capătă vreme de pocainţă şi cântă ţie: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Minunate a arătat Domnul faptele Sale întru tine, Preacurată Maica Sa, când s-a arătat prea minunatul Acoperământ în mâinile tale, luminând mai mult decât razele soarelui, acoperind pe poporul ce era în Biserica din Vlaherne. Deci, văzând ei acest semn al milostivei tale apărări, cuprinşi de spaimă şi de bucurie, toţi au cântat ţie:

Bucură-te, Acoperământul nefăcut de mână, care, ca norul te-ai întins peste toată lumea;

Bucură-te, ceea ce ai ţinut pe mâinile tale pe Fiul şi veşnicul Arhiereu;

Bucură-te, că prin aceasta ne arăţi milă şi har nouă în Biserica cea Ortodoxa;

Bucură-te, stâlp de nor care ne acoperi pe noi credincioşii, ferindu-ne de toate ispitele şi de smintelile lumeşti;

Bucură-te, stâlp de foc, care ne arăţi nouă tuturor calea mântuirii, chiar şi în mijlocul negurii păcatelor;

Bucură-te, vădită întărire a creştinilor nevoitori;

Bucură-te, înţelepţire tainică a robilor lui Dumnezeu, celor tăinuiţi în mijlocul lumii;

Bucură-te, ceea ce pe mine cel gol de fapte bune nu mă părăşeşti, ci cu acoperământul şi cu harul tău mă miluieşti;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 8-lea:

Pre tine ceea ce te-ai arătat din cer în Biserica din Vlaherne, Îngerii te-au cântat, Apostolii te-au preaslavit, soborul ierarhilor şi al cuvioşilor şi ceata sfintelor femei te-au lăudat, Înaintemergătorul şi cu Teologul s-au închinat, iar poporul ce era în biserică, cu veselie ţi-au cântat: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Domnul, Cel ce stăpâneşte toate cele de sus şi cele de jos, văzându-te pe tine Maica Sa, stând în biserică şi cu umilinţă rugându-te Lui, a zis: cere, o, Maica mea, că nu ma voi întoarce despre tine, ci voi îndeplini cererile tale şi voi milui pe toţi care cântă ţie:

Bucură-te, chivot al Legii în care se păstrează sfinţirea a tot neamul omenesc;

Bucură-te, năstrapa prea sfântă în care, celor flămânzi de dreptate, li se păstrează pâinea vieţii celei veşnice;

Bucură-te, vasule cu totul de aur, în care s-a gătit pentru noi trupul şi sângele Mielului celui Dumnezeiesc;

Bucură-te, ceea ce iei în atotputernicele tale mâini pe cei părăsiţi de doctori;

Bucură-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei slăbiţi cu trupul, dar nu cu duhul şi cu credinţa;

Bucură-te, ceea ce dai înţelegere şi lumina celor ce sunt intunecaţi la minte;

Bucură-te, ceea ce cu înţelepciunea ta ne împiedici din calea cea rea a păcatelor şi a patimilor;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 9-lea:

Toată firea îngerească aduce laudă ţie, pentru că eşti cu adevărat Maica lui Dumnezeu şi apărătoarea tuturor celor ce se roagă ţie. Tu, cu Acoperământul tău cel dumnezeiesc,pe cei drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi, pe cei din primejdii îi izbăveşti şi te rogi pentru toţi credincioşii care cântă ţie: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult vorbitori, ca nişte peşti fără de glas nu se pricep cum să laude după vrednicie serbarea ta cea mare a preacinstitului tău Acoperământ căci toate cele grăite de dânşii nu sunt în stare a număra îndurările tale. dar noi văzând nenumaratele tale binefaceri, cu bucurie cântăm ţie:

Bucură-te, ceea ce ne păzeşti de molimă şi de bolile cele aducătoare de moarte;

Bucură-te, ceea ce păzeşti oraşele şi satele de cutremurul cel năpraznic al pământului;

Bucură-te, ceea ce cu mână tare din revărsarea apelor şi din cufundare ne izbăveşti pe noi;

Bucură-te, ceea ce cu roua rugăciunilor tale, ne izbăveşti pe noi de arderea focului;

Bucură-te, ceea ce ne scapi de foametea cea duhovnicească şi trupească, hrănindu-ne cu pâinea vieţii;

Bucură-te, ceea ce abaţi de la capul nostru loviturile fulgerului şi ale trăznetului;

Bucură-te, ceea ce ne mântuieşti pe noi de năvălirea celor de alt neam şi de ucigaşii cei tăinuiţi;

Bucură-te, ceea ce prin pace şi prin dragoste, ne izbăveşti de vrăjmaşii cei de o credinţă cu noi, şi de vrăjmăşia casnică;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 10-lea:

Vrând să mântuiască neamul omenesc din înşelăciunea vrăjmaşului, Domnul cel iubitor de oameni, te-a dăruit pe tine sa fii Maică nouă pământenilor. Tu să fii nouă ajutor, acoperământ şi scutire, celor întristaţi mângâiere, celor scârbiţi bucurie, celor asupriţi apărătoare şi să scoţi din adâncul păcatelor pe toţi cei ce-ţi cântă: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Preasfântă Impărăteasă, cu îngerii stai împreună şi te rogi, zicând: Împărate ceresc, primeşte pe tot omul ce se roagă Ţie şi cheamă numele meu în ajutor ca să nu plece nimeni de la faţa mea, neajutat şi neascultat. Această rugăciune auzind-o adunarea sfinţilor, cu mulţumire strigăm ţie:

Bucură-te, ceea ce dăruieşti cu roduri binecuvântate pe cei ce lucrează cu dreptate şi cu inima curată;

Bucură-te, ajutătoarea şi răsplătitoarea tuturor celor ce fac negustorie cu dreptate;

Bucură-te, mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ şi a celor ce agonisesc cu nedreptate;

Bucură-te, grabnică ajutătoare celor ce sunt în primejdii pe uscat şi pe ape;

Bucură-te, ceea ce veseleşti cu roadele credinţei pe părinţii cei fără de copii;

Bucură-te, hrănitoarea cea nevăzută a sărmanilor;

Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor ce sunt robiţi şi izgoniţi;

Bucură-te, îngrijitoarea cea neadormită a celor ce sunt în legături şi în temniţe;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 11-lea:

Cântarea noastră cea cu umilinţă auzind-o ia aminte la smerita noastră rugăciune, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe tine te rugăm, nu trece cu vederea glasul robilor tăi. La tine năzuim în năpaste, în scârbe şi în necazurile noastre şi înaintea ta stând, cu lacrimi ne rugăm şi cântăm ţie: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Făclie primitoare de lumină, văzându-te pe tine la rugăciune în vazduh, în biserica din Vlaherne, poporul ce era de faţă a strigat: „De unde este noua aceasta ca să vina Maica Domnului nostru aici?”. Iar Sfântul Andrei, cu Epifanie, cu smerenie către tine se rugau, zicând:

Bucură-te, dătătoarea cea fără de zavistie, a tuturor darurilor celor pământeşti şi sufleteşti;

Bucură-te, credincioasă solitoare a păcătoşilor celor ce pun început de pocăinţă;

Bucură-te, pururea împreună ajutătoare, a celor ce se luptă împotriva patimilor şi a curselor diavoleşti;

Bucură-te, nevăzută îmblânzire a stăpânilor celor tirani şi cu nărav de fiară;

Bucură-te, repaus şi bucurie tainică a robilor celor blânzi şi primitori;

Bucură-te, liniştea prea dorită a căsătoriţilor celor credincioşi;

Bucură-te, grabnică şi fără suferinţă dezlegare a maicilor celor Născătoare de prunci;

Bucură-te, Maică, ajutătoarea noastră bună în ceasul sfârşitului nostru;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 12-lea:

Harul cel Dumnezeiesc, cere-l nouă de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Întinde nouă mână de ajutor. Depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul. Împacă viaţa noastră ca să nu pierim cumplit şi fără de pocainţă şi primeşte-ne în sălaşele cele veşnice, ocrotitoarea noastră, ca bucurându-ne, să strigăm: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând puternicul tău Acoperământ, te lăudăm ca pe o mare solitoare a noastră şi ne închinăm ţie, ceea ce te rogi pentru creştini. Noi credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul tău şi Dumnezeul nostru bucuria cea vremelnică şi cea veşnică, nouă tuturor, celor ce cu dragoste cântăm ţie:

Bucură-te, tare apărătoare a toată lumea;

Bucură-te, sfinţirea tuturor stihiilor cereşti şi pământeşti;

Bucură-te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului;

Bucură-te, călcarea curselor şi ispitelor ce vin de la trup, de la lume şi de la diavol;

Bucură-te, prea puternică, împăcarea celor învrăjbiţi;

Bucură-te, ceea ce te înduri de cei dispretuiţi şi lepădaţi;

Bucură-te, ceea ce ridici din groapa pierzării pe cei deznădăjduiţi;

Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ.


Condacul al 13-lea:

O, preacântată Stăpână, preacurată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, la tine ridic ochii sufletului şi ai trupului meu, către tine întind mâinile mele cele slabe şi din adâncul inimii strig ţie: Caută la credinţa sufletului meu. Acoperă-mă cu atotputernicul tău Acoperământ şi mă izbăveşte de toate nevoile; iar în ceasul sfârşitului meu să stai lângă mine, o, întru tot bună Stăpână şi ma izbăveşte de chinurile cele gătite pentru păcatele mele, ca, mântuindu-mă, pururea să cânt ţie: Aliluia! (se zice de trei ori).


Apoi zicem Icosul 1 şi Condacul 1 şi


Cuvine-se cu adevărat sa te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Rugăciune către Preasfânta Născătoare De Dumnezeu:

O!, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor celor de sus, Împărăteasa cerului şi a pământului, atotputernica, apărătoarea şi tăria noastră, primeşte această cântare de laudă şi de mulţumire de la noi nevrednicii robii tăi. Înalţă rugăciunile noastre la Tronul lui Dumnezeu şi Fiul tău ca să fie milostiv nedreptăţilor noastre. Să adauge harul său tuturor celor ce cinstesc preacinstitul tău nume şi cu credinţă şi cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiţi de Dânsul, dacă tu Stăpână nu-L vei milostivi asupra noastră. Ţie toate sunt cu putinţă de la Dânsul şi pentru aceasta năzuim la tine, că eşti acoperitoarea noastră şi grabnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ţie, ocroteşte-ne cu puternicul tău Acoperământ şi cere de la Dumnezeu Fiul Tău, să dea păstorilor noştri sfinţenie ca să privegheze şi să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de oraşe înţelepciune şi putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la faţă, învăţătorilor minte şi smerită înţelepciune, soţilor dragoste şi conglăsuire, fiilor ascultare, asupriţilor răbdare, asupritorilor frică de Dumnezeu, celor scârbiţi răbdare şi bucurie duhovnicească, benchetuitorilor înfrânare, şi nouă tuturor, duhul înţelepciunii şi al cucerniciei, duhul milostivirii şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al dreptăţii.

Aşa, Doamnă preasfântă, milostiveşte-te asupra noastră şi asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciţi povăţuieşte-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijineşte, pe prunci îi păzeşte şi pe noi pe toţi ne apără şi ne ocroteşte cu milostivirea ta. Pe toţi scoate-ne din adâncul păcatului şi ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici în această viaţă, iar la înfricoşata judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău şi Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, eşti slava celor cereşti şi nădejdea pământenilor. Tu eşti după Dumnezeu nădejdea şi apărătoarea noastră a tuturor celor ce ne rugăm ţie cu credinţă. Deci ne rugăm ţie, atotputernică ajutătoarea noastră şi tie ne încredinţăm pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!

Împărăteasa mea cea preabună şi nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor şi ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiţilor şi acoperitoarea necăjiţilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scârba, ajută-mi ca unui neputincios, hrăneşte-mă ca pe un străin, necazul meu îl ştii, deci îl dezleagă precum voieşti, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzeşti şi să mă acoperi în vecii vecilor. Amin!

Preacurată Doamnă, Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poţi face tot binele, primeşte aceste cinstite daruri care se cuvin numai ţie, de la noi nevrednicii robii tăi, ceea ce eşti aleasă din toate neamurile şi te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti, căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor şi prin tine am cunoscut pe Dumnezeu şi ne-am învrednicit Sfântului Trup şi Preacuratului său Sânge. Pentru aceasta, fericită eşti între neamurile neamurilor, ceea ce eşti de Dumnezeu fericită, mai luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii. Şi acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înşelător şi de toată primejdia şi să fim păziţi nevătămaţi de toată lovirea cea veninată a diavolului. Păzeşte-ne până în sfârşit cu rugăciunile tale neosândiţi, că prin paza şi cu ajutorul tău fiind mântuiţi, slavă, laudă, mulţumită şi închinăciune pentru toate să înălţăm Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!